சிறுபான்மை முஸ்லிம் சமூகத்தின் சமூக இயக்கம்

வணக்க வழிபாடுகளின் பின்னர் சமூக விவகாரங்கள் சார்ந்த இயக்கமொன்று முஸ்லிம் சமூகத்திற்குள்ளது. அப் பகுதிக்கான வழிகாட்டலும் மிகவும் அடிப்படையானது. இப் பகுதி பற்றியே இங்கு நோக்குகிறோம்.

சிறுபான்மை முஸ்லிம் சமூகத்தின் இயக்கம்

ஒரு முஸ்லிம் சமூகத்தின் அடிப்படையான இயக்கம் – அது சிறுபான்மையாயினும், பெரும்பான்மையாயினும் – நம்பிக்கையும், வணக்க வழிபாடுகளுமாகும். நம்பிக்கை பகுதி அடிப்படையில் அறிவு சார்ந்தது. எனவே பாடசாலைகள் ஊடாக இதனை உயிரோட்டமாக எவ்வாறு கொடுக்கலாம் என ஒரு முஸ்லிம் சமூகம் சிந்திக்க வேண்டும்.

இஸ்லாத்தைக் கற்கும் வழி பற்றி ஒரு மீள் பரிசீலனை?

இலங்கை முஸ்லிம்கள் எவ்வாறு இஸ்லாத்தைக் கற்கிறார்கள்? அவர்கள் அனைவரும் ஒரு முறையான கல்வி ஒழுங்கின் ஊடே இஸ்லாத்தைக் கற்றுக் கொள்கிறார்களா?

எமது சமூக யதார்த்தத்தை நோக்கி…

இஸ்லாமிய உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் தோன்றிய இயக்கங்கள், இஸ்லாமிய சமூகத்தின் மீதெழுந்த அபாயகரமான சவால்களால் தாக்கமுற்று எழுந்தன. அவ்வபாயகரமான சவால்கள் 20ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப தசாப்தங்களில் அவற்றின் உச்ச நிலையை அடைந்திருந்தன.

எமது வாழ்நிலையும் சட்டத்தீர்வுகளும் (பத்வாக்களும்)

நம்பிக்கைகள் உள்ளத்தோடும், சிந்தனையோடும் சம்பந்தப்படுபவை. அந்த வகையிற்றான் மனிதனை அவை இயக்கும். ஆனால் சமூக வாழ்வில் அவன் இயங்கும் ஒழுங்கை விளக்குவது சட்டமாகும்.