கோட்பாடும் நடைமுறையும்

கோட்பாடு என்பது ஒன்று. அதன் நடைமுறை என்பது இன்னொன்று. ஒரு சிறந்த கோட்பாட்டின் இலட்சியம் தன்னியல்பிலும், எழுமாத்திரத்திலும், மன வேகத்திலும் வெற்றி பெற்றுவிட முடியாது.

மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவுக்காகப் பிரார்த்தனையாவது செய்வோமா?

பலஸ்தீன் மிகப் பாரிய கொதிப்பு நிலையை அடைந்துள்ளது. ஒரு மாதகாலமாக மிகப் பாரியதொரு போராட்டம் அங்கு நிகழ்ந்து வருகிறது. கடந்த ஒரு கிழமையாக பலஸ்தீன்…