ஒரு தடைக் கல்!?

எமது அறிவுப் பாரம்பரியம் மிகப் பாரியது, உன்னதமானது என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் அந்த அறிவுப் பாரம்பரியத்தினுள்ளே எப்பெறுமானமுமற்ற வெறும் பதர்களும் ஓரளவு கணிசமான அளவு உள்ளன என்பதை நாம் ஏற்றுக் …

வெறுப்புக்குரிய மூன்று விடயங்கள்

அபூ ஹுரைரா (ரழி) அறிவிக்கிறார்: இறை தூதர் (ஸல்) சொன்னார்கள்: அல்லாஹ் மூன்று விடயங்களில் நீங்கள் ஈடுபடுவதை வெறுக்கிறான்: சொன்னான், சொல்லப்பட்டது என்று கூறல். அதிக கேள்விகள் கேட்டல். செல்வத்தை …