உள்ளூராட்சித் தேர்தலும் முஸ்லிம் சமூகத்தின் அரசியல் வாழ்வும்

நாம் இப்போது ஓர் உள்ளூராட்சித் தேர்தலை சந்திக்கிறோம். சிறுபான்மைக்கு அரசியல் வாழ்வு தவிர்க்க முடியாதது. மிகவும் அவசியமானது.

சீரான சமூக இயக்கத்திற்கு…

முஸ்லிம் சமூகத்தின் சமூக ரீதியான இயக்கம் எவ்வாறானது என்பதை இதுவரை எழுதி வந்தோம். பொருளாதாரம், அரசியல் என்ற இவ்வாறான எப் பகுதிசார் இயக்கமானாலும் துறைசார் சார்ந்தோர் பங்களிப்பு அங்கு முக்கியமானது, முதன்மையானது என்பதை அந்த விளக்கங்களினூடே கண்டு வந்தோம்.