இஸ்லாமிய சட்டங்களுக்குக் காரணம் காணலாமா ?

இறை சட்டங்களுக்குக் காரணங்கள் காணப்படுமா ? மனிதனால் அல்லாஹ் இயற்றி அளித்த சட்டங்களுக்கான காரணங்களையும், நோக்கங்களையும் கண்டு பிடிக்க முடியுமா? அல்லது இறை சட்டங்களுக்கான காரணங்களை மனிதன் தேடிச் செல்லச் …