சிறுபான்மை வாழ்வுக்கான கொள்கை உருவாக்கம்.

இனக் கலவரம் ஒரு சமூகத்தின் அழிவுக்கும், பின்தங்களுக்கும் காரணமாகிறது. அதனால் சிறுபான்மை மக்கள் மிகவும் பாதிப்புக்குட்படுகிறார்கள். இலங்கை, இனக் கலவரங்களை அதிகமாக கண்ட நாடு.

பார்வையை மறைக்கும் திரை

பார்வையை மறைக்கும் திரை -சட்டப் பகுதியில் பாதிப்பேற்படுத்தும் மறைமுகத் தாக்கங்கள்- கலாநிதி அப்துல்லா இப்னு ரபூத் அல்-ஸுப்யானி என்ற சவூதிய ஆய்வாளர் எழுதிய நூல் இது. இஸ்லாமியப் பயிற்றுவித்தல் துறையில் …