பிரச்சினைகள் – தீர்வு

  முஸ்லிம் சமூகத்தின் பிரச்சினை 5 வகையானது எனக் கூறலாம். நடத்தை : ஈமானிய நடத்தையில் பலவீனம், ஒழுக்க நடத்தையில் பலவீனம், சமூக நடத்தையில் பலவீனம், வீட்டில் தந்தையின் நடத்தையில் …

the weak of the community by usthaz mansoor

சமூகத்தின் பலவீனர்கள்.

உங்களில் காணப்படும் பலவீனர்களால்தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை வசதிகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. உங்களுக்கு வெற்றியும் கிடைக்கப் பெறுகிறது. (ஸஹீஹ் அல் புகாரி)