முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுடனான உறவாடல் (2)

“ஜிஹாத்” என்ற கருத்து மிகப் பிழையாக விளங்கப்பட்ட  இஸ்லாமியக் கருத்துக்களில் ஒன்று. ஆயுத போராட்டம் சம்பந்தமாக அல்குர்ஆனில் வரும் சில வசனங்கள் அவ்வாறு ஜிஹாத் என்ற கருத்துப் பிழையாகப் புரியப்படக் …