இஸ்லாமிய அறிவுப் பாரம்பரியம் – சில உண்மைகள்.

எம்மிடம் 14 நூற்றாண்டு கால அறிவுப் பாரம்பரியம் உள்ளது. நவீன இஸ்லாமிய சிந்தனை மறுமலர்ச்சியின் காலப் பிரிவை விட்டால் 12 நூற்றாண்டு கால அறிவுச் செல்வமொன்று எம்மிடம் உள்ளது.

சிறுபான்மைக்கு ரமழான் கொண்டு வரும் வெற்றி – II

இஸ்லாத்தை நடைமுறைப் படுத்தல் என்பது நம்பிக்கை, வணக்க வழிபாடுகள், உணவுப் பொருட்களில் ஹராம், ஹலால் என்பதோடு நிற்பதில்லை. குடும்பம், பொருளாதாரம், கல்வி, அரசியல், இலக்கியம் என அது விரிந்து செல்கிறது.