சுதந்திரம் எமக்கு தரும் உணர்வு

சுதந்திரமே மனிதனை மனிதனாக காட்டுகிறது. சுதந்திரம் என்ற மனிதனின் தனித்துவப் பண்பு இல்லாதபோது மனிதன் மிருகத்திற்கு ஒப்பாகவே வாழ்வான். அத்தகைய மனிதன் வளர மாட்டான் உயர்வு பெறவும் மாட்டான். இது …