ஜின்தோட்டை இனக்கலவரத்தின் பின்னணியில் எழுந்த சில சிந்தனைகள்

சிறுபான்மை பெரும்பான்மை மோதல் தவிர்க்க முடியாததா? நாம் என்ன முயற்சி செய்தாலும் இந்த இனக்கலவரத்தில் எரிந்து போவதைத் தவிர்க்க முடியாதா?

சுகாதாரப் பகுதி – சமூக இயக்கம்

முஸ்லிம் சமூகத்தின் அடுத்த இயக்கம் சுகாதாரப் பகுதி சார்ந்ததாகும். மனிதனின் உடலும், உள்ளமும் அந்தப் பகுதியின் இரு அடிப்படை அம்சங்களாகும். உடல், பௌதீக சுகாதாரம், மருத்துவம் சார்ந்தது. உள்ளம், மனோதத்துவவியல் சார்ந்தது.

பொருளாதாரம், அரசியல் துறை சார்ந்த எமது இயக்கம்

இம்முறை இன்னொரு பகுதியைப் பார்ப்போம். அது பொருளாதாரப் பகுதியும், அரசியல் பகுதியுமாகும். முஸ்லிம் சிறுபான்மை சமூகத்தின் வாழ்வியக்கம் குறித்து தொடராகப் பார்த்து வருகிறோம்.