பலவீனம், எங்கே?!

  இலங்கை முஸ்லிம்கள் சர்வதேச முஸ்லிம் உம்மாவின் ஒரு பிரிவினர். சனத் தொகையில் மூன்றாவது நிலை பெற்று வாழ்பவர்கள். நிலத் தொடர்பற்று சிதறிய கிராமங்களினுள்ளே மிகப் பெரும் பாலும் வாழ்பவர்கள். …

முஸ்லிம் சமூகம் வீழ்ச்சியுற்றதற்கான காரணங்களை விளங்குதல்

இஸ்லாத்திற்குக் கொடுக்கப்பட்ட மதவிளக்கம் முஸ்லிம் சமூக வீழ்ச்சியின் அடிப்படைக் காரணங்களில் முதன்மையானது என அலி இஸ்ஸத் பகோவிஸ் (ரஹ்) குறிப்பிட்டதாகச் சொன்னோம். இக் காரணத்ததை மிகவும் சுருக்கமாக விளக்குகிறோம்.   …