மதச் சார்பின்மையின் பொருள்

  மதச் சார்பின்மை பற்றிய கலாநிதி அப்துல் வஹ்ஹாப் மிஸைரியின் நூல் அறிமுகம் செய்த போதும், அது பற்றியதொரு ‘வீடியோ’ ஒன்றைப் போட்ட போதும் சகோதரர்கள் பலர் கருத்துக்கள் தெரிவித்தார்கள். …

ஊழியர் சேமலாப நிதி (E.P.F)

கேள்வி: இலங்கையில் உத்தியோகத்தர்கள்,  தொழிலாளர்களுக்கான சேமிப்புச் சட்டமொன்றுள்ளது. அதன்படி தொழில் கொடுப்பவரும்,  தொழிலாளியும் சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வீதத்தை அச்சேமிப்பிலிட நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறார்.  இந்தசேமிப்பு ஒவ்வொரு மாதமும் வளர்ந்து செல்வதோடு வட்டியாலும் …

இஸ்லாத்திற்கு மத விளக்கம் கொடுத்தமையும், மங்கோலியர் படையெடுப்பும்

  முஸ்லிம் சமூக வீழ்ச்சிக்கு இரு காரணங்கள்: இஸ்லாத்திற்கு மத விளக்கம் கொடுத்தமை. மங்கோலியர் படையெடுப்பு. இது அலி இஸ்ஸத் பிகோபிச் (ரஹ்) விளக்கம். இஸ்லாத்திற்கு மதவிளக்கம் கொடுத்தமை என்பதன் …