இஸ்லாமிய வேலைத் திட்டம் – ஒரு கருத்து

இஸ்லாமியப் பணி என்பது: கீழ் வருவனவாகும்:

ஆன்மீக ரீதியாக முஸ்லிம்களைப் பக்குவப் படுத்தி நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களாக அவர்களை மாற்றல். குடும்பம், கல்வி, பொருளாதாரம், அரசியல் போன்ற சமூக வாழ்வின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கான ஷரீஆவின் இலக்குகளைக் கண்டு அவற்றை நடைமுறைக்குக் கொண்ட வரல். அடுத்த சமூகங்களுக்கு இஸ்லாத்தை எத்திவைத்தல் என்ற கடமையின் பிரதான அடிப்படையான முன்மதிரி சமூகமாக இருத்தல்.

முஸ்லிம் அரசியல் நிலை

முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு மத்தியிலான இன்றைய உள்ளூராட்சித் தேர்தலை அவதானிக்கும் போது எந்தத் தேசிய தலைமையும் இன்றி பல்வேறு கட்சிகளின் உள்ளே முஸ்லிம் சமூகம் மிக மோசமாகச் சிதறிப் போய் நிற்பது கவனத்தில் கொள்ளத்தக்க விடயமாகும்.